به زیبایی یک لبخند http://girlofthesea.mihanblog.com 2018-10-23T12:05:58+01:00 text/html 2013-10-16T07:48:12+01:00 girlofthesea.mihanblog.com پریسا X انتخاب با توست http://girlofthesea.mihanblog.com/post/133 <img title="بخــوانید امــا تفـکر کنیـــد, سخنان بزرگان" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu3755.jpg" alt="بخــوانید امــا تفـکر کنیـــد, سخنان بزرگان"> text/html 2013-09-30T15:08:55+01:00 girlofthesea.mihanblog.com پریسا X فقر http://girlofthesea.mihanblog.com/post/132 <p class="imgarticle"><a target="_blank" title=" جملات دکتر شریعتی, سخنان زیبا از دکتر شریعتی" href="http://www.beytoote.com/fun/visual/beautiful-adoctor3-shariatie.html"><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu2155.jpg" alt="فقر, دکتر شریعتی, جملات قصار" title="فقر, دکتر شریعتی, جملات قصار"></a></p> text/html 2013-09-23T12:55:32+01:00 girlofthesea.mihanblog.com پریسا X دل تکانی http://girlofthesea.mihanblog.com/post/131 <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;"><strong>غصه هایت که ریخت، تو هم همه را فراموش کن</strong></span><br><span style="color: #993300;"><strong>دلت را بتکان</strong></span><br><span style="color: #993300;"><strong>اشتباهایت وقتی افتاد روی زمین</strong></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p class="imgarticle"><a title="حسرت و آرزو, کینه, سخنان بزرگان" href="http://www.beytoote.com/fun/visual/sorrow-poured2-forget.html" target="_blank"> <img title="مطالب خواندنی, تجربه, عشق های بچه گانه" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu3575.jpg" alt="مطالب خواندنی, تجربه, عشق های بچه گانه"> </a></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;"><strong>بگذار همانجا بماند</strong></span><br><span style="color: #993300;"><strong>فقط از لا به لای اشتباه هایت، یک تجربه را بیرون بکش</strong></span><br><span style="color: #993300;"><strong>قاب کن و بزن به دیوار دلت ...</strong></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p class="imgarticle"><a title="حسرت و آرزو, کینه, سخنان بزرگان" href="http://www.beytoote.com/fun/visual/sorrow-poured2-forget.html" target="_blank"> <img title="مطالب خواندنی, تجربه, عشق های بچه گانه" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu3574.jpg" alt="مطالب خواندنی, تجربه, عشق های بچه گانه"> </a></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;"><strong>دلت را محکم تر اگر بتکانی</strong></span><br><span style="color: #993300;"><strong>تمام کینه هایت هم می ریزد</strong></span><br><span style="color: #993300;"><strong>و تمام آن غم های بزرگ</strong></span><br><span style="color: #993300;"><strong>و همه حسرت ها و آرزوهایت ...</strong></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p class="imgarticle"><a title="حسرت و آرزو, کینه, سخنان بزرگان" href="http://www.beytoote.com/fun/visual/sorrow-poured2-forget.html" target="_blank"> <img title="مطالب خواندنی, تجربه, عشق های بچه گانه" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu3573.jpg" alt="مطالب خواندنی, تجربه, عشق های بچه گانه"> </a></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;"><strong>باز هم محکم تر از قبل بتکان</strong></span><br><span style="color: #993300;"><strong>تا این بار همه آن عشق های بچه گربه ای هم بیفتد!</strong></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p class="imgarticle"><a title="حسرت و آرزو, کینه, سخنان بزرگان" href="http://www.beytoote.com/fun/visual/sorrow-poured2-forget.html" target="_blank"> <img title="مطالب خواندنی, تجربه, عشق های بچه گانه" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu3572.jpg" alt="مطالب خواندنی, تجربه, عشق های بچه گانه"> </a></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;"><strong>حالا آرام تر، آرام تر بتکان</strong></span><br><span style="color: #993300;"><strong>تا خاطره هایت نیفتد</strong></span><br><span style="color: #993300;"><strong>تلخ یا شیرین، چه تفاوت می کند؟</strong></span><br><span style="color: #993300;"><strong>خاطره، خاطره است</strong></span><br><span style="color: #993300;"><strong>باید باشد، باید بماند ...</strong></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p class="imgarticle"><a title="حسرت و آرزو, کینه, سخنان بزرگان" href="http://www.beytoote.com/fun/visual/sorrow-poured2-forget.html" target="_blank"> <img title="مطالب خواندنی, تجربه, عشق های بچه گانه" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu3571.jpg" alt="مطالب خواندنی, تجربه, عشق های بچه گانه"> </a></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;"><strong>کافی ست؟</strong></span><br><span style="color: #993300;"><strong>نه، هنوز دلت خاک دارد</strong></span><br><span style="color: #993300;"><strong>یک تکان دیگر بس است</strong></span><br><span style="color: #993300;"><strong>تکاندی؟</strong></span><br><span style="color: #993300;"><strong>دلت را ببین</strong></span><br><span style="color: #993300;"><strong>چقدر تمیز شد... دلت سبک شد؟</strong></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p class="imgarticle"><a title="حسرت و آرزو, کینه, سخنان بزرگان" href="http://www.beytoote.com/fun/visual/sorrow-poured2-forget.html" target="_blank"> <img title="مطالب خواندنی, تجربه, عشق های بچه گانه" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu3570.jpg" alt="مطالب خواندنی, تجربه, عشق های بچه گانه"> </a></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;"><strong>حالا این دل جای "او"ست</strong></span><br><span style="color: #993300;"><strong>دعوتش کن</strong></span><br><span style="color: #993300;"><strong>این دل مال "او"ست...</strong></span><br><span style="color: #993300;"><strong>همه چیز ریخت از دلت، همه چیز افتاد و حالا</strong></span><br><span style="color: #993300;"><strong>و حالا تو ماندی و یک دل</strong></span><br><span style="color: #993300;"><strong>یک دل و یک قاب تجربه</strong></span><br><span style="color: #993300;"><strong>یک قاب تجربه و مشتی خاطره</strong></span><br><span style="color: #993300;"><strong>مشتی خاطره و یک "او"...</strong></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p class="imgarticle"><a title="حسرت و آرزو, کینه, سخنان بزرگان" href="http://www.beytoote.com/fun/visual/sorrow-poured2-forget.html" target="_blank"> <img title="مطالب خواندنی, تجربه, عشق های بچه گانه" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu3569.jpg" alt="مطالب خواندنی, تجربه, عشق های بچه گانه"> </a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;"><strong>خـانه تـکانی دلـت مبـارک</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;">منبع:kocholo.org</span></p> text/html 2013-08-31T15:58:41+01:00 girlofthesea.mihanblog.com پریسا X عمه جکی جان در ایران http://girlofthesea.mihanblog.com/post/130 <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;">عمه جکی جان در ورژن ایرانی&nbsp;<img alt="خنده" src="http://www.4jok.com/assets/images/smile/4jok%20%281%29.gif" style="width: 28px; height: 24px;"></span><br> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <a href="http://www.4jok.com/"><img alt="عمه جکی جان" src="http://dl.4jok.com/images/contents/4JOK.com_1173748_530579943682546_769674022_n.jpg" style="width: 470px; height: 353px;"></a></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> منبع : 4جوک text/html 2013-08-31T15:44:51+01:00 girlofthesea.mihanblog.com پریسا X وقتی که قلب هایمان کوچک تر از غصه هایمان می شود... http://girlofthesea.mihanblog.com/post/129 <p style="text-align: center;"><span style="color: #333399;">&nbsp;</span></p> <p class="imgarticle"><span style="color: #333399;"><a title=" مطالب آموزنده, جملات زیبا, غصه های زندگی" href="http://www.beytoote.com/fun/visual/heart-smaller1-sorrow.html" target="_blank"><span style="color: #333399;"> <img title="مطالب خواندنی, قلب, دانه های اشک" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu3518.jpg" alt="مطالب خواندنی, قلب, دانه های اشک"> </span></a></span></p> text/html 2013-08-25T08:18:25+01:00 girlofthesea.mihanblog.com پریسا X ادم برفی http://girlofthesea.mihanblog.com/post/128 <span style="height:33px; line-height:22px;">سشوار را روی شقیقه اش گذاشت .<br>ماشه را کشید ..<br>آب شد .<br><br>آدم برفی بیچاره ،‌<br>دلش برای خانه تنگ شده بود .</span> text/html 2013-08-25T08:17:45+01:00 girlofthesea.mihanblog.com پریسا X اشک اسمان http://girlofthesea.mihanblog.com/post/127 <span style="height:33px; line-height:22px;">باران همیشه می بارد....امـــــــا...<br>مردم همیشه ستاره را بیشتر دوست دارند.....<br>نامردی نیـــــست...؟؟؟<br>آن همه اشک را.....به یک چشمک فروختن...!!!!</span> text/html 2013-08-25T08:12:51+01:00 girlofthesea.mihanblog.com پریسا X هشدار http://girlofthesea.mihanblog.com/post/126 <font size="4">سلام </font><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/14.gif"><font size="4">بازدید کنندگان عزیز اگر یه ذره به انگشتای مبارکتون زحمت بدید و نظر بزارید چیزی ازتون کم نمیشه <br>&nbsp;</font><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/14.gif"><font size="4">جدی جدی گفتم شوخی هم ندارم<br>وگرنه اپ نمیکنم</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/14.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/14.gif"> text/html 2013-08-25T08:12:07+01:00 girlofthesea.mihanblog.com پریسا X صبورانه در انتظار زمان بمان.. http://girlofthesea.mihanblog.com/post/125 <p style="text-align: center;">صبورانه در انتظار زمان بمان …</p> <p style="text-align: center;">هر چیزی در زمان خودش رخ میدهد …</p> <p style="text-align: center;">باغبان باغش را غرق آب هم کند</p> <p style="text-align: center;">درختان خارج از فصل میوه نمی دهند …</p> text/html 2013-08-25T08:10:02+01:00 girlofthesea.mihanblog.com پریسا X سکوت http://girlofthesea.mihanblog.com/post/124 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp; گاهی خدا آنقدر صدایت را دوست دارد که سکوت می کند تا بارها صدایش کنی…!</font> text/html 2013-08-25T08:01:02+01:00 girlofthesea.mihanblog.com پریسا X فراموشی http://girlofthesea.mihanblog.com/post/123 <p style="text-align: center;"><strong>پیرمرد همسایه آلزایمر دارد …<br> دیروز زیادی شلوغش کرده بودند<br> او فقط فراموش کرده بود<br> از خواب بیدار شود …!</strong></p> <strong><a href="http://www.kocholo.org/img/images/3n72lvlb4mswamot16r.jpg" data-cke-saved-href="http://www.kocholo.org/img/images/3n72lvlb4mswamot16r.jpg"><img alt="3n72lvlb4mswamot16r.jpg" src="http://www.kocholo.org/img/images/3n72lvlb4mswamot16r.jpg" data-cke-saved-src="http://www.kocholo.org/img/images/3n72lvlb4mswamot16r.jpg"></a></strong> text/html 2013-08-25T07:57:53+01:00 girlofthesea.mihanblog.com پریسا X میکروب http://girlofthesea.mihanblog.com/post/122 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; رفتم درمونگاه , منشیه میگه : مریض شمایید؟<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گفتم پَــــ نَ پَــــ من میکروبم , اومدم خودمو معرفی کنم! text/html 2013-08-25T07:54:42+01:00 girlofthesea.mihanblog.com پریسا X آدمی دو قلب دارد http://girlofthesea.mihanblog.com/post/121 <br> <p class="imgarticle"><a title="شکستن قلب,مهر و محبت" href="http://www.beytoote.com/fun/visual/man-hearts1-readable.html" target="_blank"> <img title="قلب,مطالب خواندنی,عاشق شدن" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu3503.jpg" alt="قلب,مطالب خواندنی,عاشق شدن"> </a></p> <span style="color: #993300;">&nbsp;آدمی دو قلب دارد !</span> text/html 2013-08-24T09:46:05+01:00 girlofthesea.mihanblog.com پریسا X نمیدونم http://girlofthesea.mihanblog.com/post/120 <p class=" " dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 153, 255);"><font color="#993399"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong><span style="font-size: 16pt; font-family: 'B Davat';" lang="AR-SA">نمیدونم چه رمزیه ...</span></strong></span></font><span dir="LTR" style="font-size: 16pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></span></p><p class=" " dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 153, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#CC33CC"><strong><span style="font-size: 16pt; font-family: 'B Davat';" lang="AR-SA">بعضیـــــا میگن “عزیــــــزم” انگار فحــش دادن</span></strong></font></span><span dir="LTR" style="font-size: 16pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></span></p><p> </p><font color="#CC66CC"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong><span style="font-size: 16pt; font-family: 'B Davat';" lang="AR-SA">ولی بعضیا به آدم میگن “دیوونـــــه” انگار دنیـــا رو به آدم دادن</span></strong></span></font> text/html 2013-08-23T17:57:06+01:00 girlofthesea.mihanblog.com پریسا X محکومیت http://girlofthesea.mihanblog.com/post/119 <font size="4"><br><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><br><font size="4"><br>همیشه لازم نیست مقصر باشی تا محکوم باشی..شرط محکومیت خیلی وقتا مظلومیته...</font>